Dé directe verbinding tussen zzp'ers en zorginstellingen

Inloggen Meer info

Meld je nu aan

Privacy statement

Voca Zorg ("Voca Zorg", "wij", "ons") respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van privacy serieus. Wij zetten ons in om alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt voor het gebruik van onze dienstverlening, te beveiligen en met zorg te bewaren. Dit privacy statement heeft als doel je een duidelijk beeld te geven van hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om je persoonsgegevens te beschermen, de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy. 

We raden je aan dit privacy statement goed door te lezen en regelmatig te raadplegen bij het gebruiken van onze website en het platform.

Hieronder staat benoemd welke persoonsgegevens Voca Zorg verzamelt en gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. 

We verzamelen persoonsgegevens:

 • Die jij aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten;
 • Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen;
 • Persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen.
 • Contactgegevens;
 • Gegevens over opdrachten en diensten, zoals (bedrijfs)naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, specialisme en andere persoonsgegeven die je vrijwillig aan ons verstrekt als je contact met ons opneemt of met ons communiceert;
 • Communicatiegegevens.

Voca Zorg verzamelt ook persoonsgegevens van opdrachtgevers die een opdracht plaatsen en van zzp’er(s) die voor zover deze gegevens nodig zijn, om een 'match' met een potentiële opdrachtgever te maken. Denk hierbij aan gegevensinformatie over diensten.

Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen:
We maken gebruik van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel om bedrijfsgegevens van opdrachtnemers te verzamelen of externe bronnen waaruit we kunnen afleiden of sprake is van een BTW-vrijstelling.

Communicatiegegevens; zoals de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer via Voca Zorg, deelname aan onderzoeken of communicatie met Voca Zorg, bijvoorbeeld als je contact opneemt met onze klantenservice of ons een vraag stelt, een reactie geeft of een verzoek indient.

In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat wij pas aan een verzoek kunnen voldoen als we meer gegevens van je ontvangen, bijvoorbeeld het nummer van CZO diploma(s). In dat geval zullen we je hierover apart informeren. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat wij jouw vraag of verzoek niet of niet volledig in behandeling kunnen nemen of dat je geen gebruik kunt maken van ons platform.

Hoe Voca Zorg persoonsgegevens gebruikt.

Voca Zorg gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden van onze diensten; we verwerken jouw persoonsgegevens zodat we je onze diensten kunnen aanbieden. Het doel van onze diensten is om opdrachtgevers in contact te brengen met opdrachtnemers voor het uitvoeren van opdrachten en vice versa. 
 • Identificatie en autorisatie; we verwerken jouw persoonsgegevens om je identiteit te verifiëren en je toegang te geven tot onze diensten. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben en te voldoen aan onze wettelijke verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de gegevens die we verwerken te beschermen;
 • Het verbeteren van onze website en diensten; we analyseren informatie over de wijze waarop je onze website en diensten gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Deze informatie bevat zowel onderzoekdata als statistieken. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om deze informatie te analyseren, bijvoorbeeld om problemen met onze website op te kunnen lossen.
 • Communicatie; we gebruiken jouw persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren als je bijvoorbeeld contact opneemt met onze klantenservice, ons een e-mail stuurt of ons verzoekt om een recht uit te oefenen.  We gebruiken persoonsgegevens ook om contact met je op te nemen als we je bijvoorbeeld willen informeren over wijzigingen in onze diensten of algemene voorwaarden. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om met je te communiceren en jouw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden.
 • Uitoefenen van onze rechten en voldoen aan onze verplichtingen; we gebruiken jouw persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan onze belastingverplichtingen. 
 • Fraude; we gebruiken persoonsgegevens ook om fraude en andere illegale of onwenselijke activiteiten te voorkomen en op te sporen. 

 

We kunnen jouw persoonsgegevens eveneens gebruiken om onze rechten of rechten van anderen, te beschermen of uit te oefenen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.

Ons platform is bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en vragen minderjarigen dan ook om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken en geen gebruik te maken van onze producten en diensten.

Met wie Voca Zorg persoonsgegevens deelt.

Voca Zorg behandelt jouw persoonsgegevens met zorg en vertrouwelijkheid.  Persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van Voca Zorg voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

Voca Zorg deelt buiten het platform met niemand anders jouw persoonsgegevens.

We zullen persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe Voca Zorg persoonsgegevens beveiligt en opslaat

Voca Zorg heeft fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn gericht op het bieden van voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. 

We bewaren persoonsgegevens zolang we een relatie met je hebben, tenzij er op basis van de wet een kortere bewaartermijn geldt of de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Na beëindiging van onze relatie met jou, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren voor een periode die ons in staat stelt om:

 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder wettelijke bewaartermijnen;
 • Juridische claims te onderzoeken of te verdedigen;
 • Jouw vragen, verzoeken of klachten te kunnen behandelen;
 • Onze administratie te onderhouden voor analyse en/of controledoeleinden.

Hoe je je rechten kunt uitoefenen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten schermen, of over te dragen. Je hebt eveneens het recht om de verwerking door Voca Zorg te beperken of hiertegen bezwaar te maken. 

Indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je te allen tijde eerder verleende toestemming intrekken.

Als je gegevens wilt inzien of aanpassen kun je dit doen door in te loggen in jouw account en de pagina met jouw profielgegevens te bezoeken.

Om privacy en de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, vragen wij je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen bij het registratieverzoek, waarbij alleen je naam zichtbaar is en je alle overige gegevens onleesbaar hebt gemaakt.

Je kunt ten allen tijde contact met ons opnemen als je vragen of klachten hebt over dit Privacy Statement of over de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

We streven ernaar jouw vragen en klachten zo goed mogelijk te behandelen. Indien je van mening bent dat we je niet hebben kunnen helpen met jouw klacht, kun je een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over dit Privacy Statement of de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: info@vocazorg.nl. Je kun ons ook via WhatsApp bereiken op nummer 06 303 982 48 

Encryptie en dataopslag

Welke encryptie gebruiken jullie voor alle bestanden? 
Bestanden zijn encrypted met AES-256-CBC, waarbij de salt, applicatie en file specifiek is.

Waar en hoe is de data opgeslagen?
Het CMS (Content Management Systeem) draait op een server bij TransIP (Locatie Delft) waar Voca de volledige controle over heeft. Systemen op de server zijn strikt van elkaar gescheiden op gebruiker-, file- en rechten niveau.

Allemaal ISO gecertificeerd?
Ja, de hosting partner waar de servers staan is ISO gecertificeerd. https://www.transip.nl/legal-and-security/certificeringen/

Back-ups
Deze eveneens bij TransIP (Locatie Amsterdam) waar Voca ook de volledige controle over heeft. Back-ups hebben een retentie van 31 dagen.

Wijzigingen aan dit Privacy Statement

We behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. 

Aan de hieronder genoemde datum kun je zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. 

We raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Als wijzigingen in dit Privacy Statement een wezenlijke impact hebben op jouw rechten, zullen we redelijke stappen ondernemen om je op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

 

Laatste wijziging: 12-05-2021

WhatsApp ons direct!